TT

Nhân Vật

Level

Ngân Lượng

1
 Dzung 
 41 
 20,000,000,000 
2
 HaLong2 
 160 
 19,690,806,957 
3
 HaLong1 
 160 
 19,647,072,686 
4
 EyeuA 
 160 
 18,072,650,958 
5
 Hanh 
 160 
 16,848,992,453 
6
 CaptainBlack 
 170 
 16,370,800,804 
7
 MasterBlack 
 170 
 16,214,079,876 
8
 TraiBao 
 160 
 12,201,896,554 
9
 ToTuyet 
 160 
 10,033,768,523 
10
 Thanh 
 180 
 7,990,809,545