HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
61 BoyPetty Chính phái 83 Đao Khách HuynhDeClanVN 26511
62 NgNgocAn Chính phái 83 Đại Phu HuynhDeClanVN 15403
63 DongTaTayDoc Tà phái 83 Đại Phu DragonBlackYG 13486
64 YenNhi Chính phái 83 Đại Phu HuynhDeClanVN 7042
65 NgNhuY Chính phái 83 Đao Khách HuynhDeClanVN 20003
66 YenTrang Tà phái 83 Đao Khách DragonBlackYG 11196
67 ChienThanY Chính phái 83 Đại Phu 6576
68 King Tà phái 83 Đại Phu HoaLongBangYG 1236
69 NamDeBatCai Tà phái 82 Cung Thủ DragonBlackYG 18572
70 TieuCao Chính phái 82 Cầm Sư MacGiaYG 130
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 731,699,772
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 418,506,119
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 406,422,757
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 391,113,188
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 374,286,464
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 358,172,177
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 344,578,782
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 329,012,677
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 264,727,558
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 262,090,396
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?