HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
3201 lllllIIIIIIII Vô danh 1 Đao Khách 100
3202 CCung2 Vô danh 1 Đao Khách 100
3203 fffuu3 Vô danh 1 Đao Khách 100
3204 43243 Vô danh 1 Thích Khách 100
3205 Mse221 Vô danh 1 Cung Thủ 100
3206 Msl001 Vô danh 1 Cung Thủ 100
3207 ThiKBuff Vô danh 1 Đại Phu 100
3208 Vô danh 1 Thương Khách 100
3209 Xiao1 Vô danh 1 Cung Thủ 100
3210 Xiao2 Vô danh 1 Đao Khách 100
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 731,949,033
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 418,755,380
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 406,672,018
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 391,370,622
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 374,535,725
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 358,587,137
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 344,810,589
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 329,220,564
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 264,956,453
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 262,381,539
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?