HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
21 KingHenry Chính phái 91 Cung Thủ RoyalKingVN 122998
22 DoanCongTu Tà phái 91 Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 200418
23 DaoHoang Tà phái 91 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 100100
24 Yorn Chính phái 91 Cung Thủ RoyalKingVN 51114
25 TeoMang Chính phái 91 Đao Khách NgoaiVucTaToc 92126
26 Joey Chính phái 91 Đao Khách RoyalKingVN 95456
27 zTaPhaiChiTonz Tà phái 91 Thích Khách TaPhaiChiTonYG 100
28 MrRin Tà phái 91 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 4661
29 TaPhaiChiT0n Tà phái 90 Thích Khách TaPhaiChiTonYG 927
30 HabiBeo Tà phái 90 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 18563
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 732,146,566
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 418,952,913
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 406,869,551
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 391,574,632
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 374,733,258
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 358,916,627
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 345,005,250
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 329,385,309
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 265,115,945
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 262,612,262
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?